domenica 18 novembre 2007

GIUFA' & DONBABA'

DIALUGU BACCIALUNISI SUPRA UN FATTU VERU

Giufà
: Don Babà, si v'inzignu un truccu, mu ccattati un babà?
Donbabà: S'av'avvidiri si vali a pena, stu truccu chi m'inzigni.
Giufà: Vui, ca vostra machina non andati sempri a Missina?
Donbabà: Du voti a sumana, ci vaju, e sempri ca me citrunella.
Giufà: Ca machina francisi, u sacciu. Allura v'inzignu comu si fa pi non pagari l'autostrata.
Donbabà: Bona chista. E comu si fa, si ci voli u pizzinu quandu si nesci?
Giufà: Finnastura, o i soddi o u telepassu ci vuliunu, ma ora nenticchiù.
Donbabà: Ma chi dici, Giufà, picchì ora nenticchiù?
Giufà: Picchi basta essiri sbertu, basta chi vi mittiti cu mussu da vostra machina ttaccatu o culu di nautra machina chi sta passandu cu telepassu e u giocu è fattu.
Donbabà: Ma si pacciu! Così restu tagghiatu in dui da sbarra du passaggiu a liveddu.
Giufà: Non è veru! E vi dugnu a prova: un cristianu di Baccialona, un cettu Ginuvisi, rinisciu a passari trentasetti voti, comu vi dissi jò. E chiddi dill'autostrata u pigghiaru ca telecamira e ci puttaru i provi o giudici di Missina. E sapiti chi fici u giudici?
Donbabà: U fici ttaccari!!!
Giufà: NO! Ci desi raggiuni, picchi stu cettu Ginuvisi non avia fattu nenti pi truffari l'autostrata.
Donbabà: Vadda chi quasi quasi ci facìa dari na miragghia, pi quantu era statu scattru. Ah, sti baccialunisi quantu ndi spirimentunu.
Giufà: Putiriumu fari i scenziati nvinturi. Allura, mu ccattati stu babà?
Donbabà: No. Ti dugnu inveci na miragghia, pi quantu si fantasticu...

Giufà & Donbabà

Nessun commento:

Informazioni personali

La mia foto
barcellona pg, messina, Italy
Questo blog non va considerato testata giornalistica: poichè i suoi post non vengono aggiornati con cadenza periodica e preordinata, non può costituire prodotto editoriale, ai sensi della legge n.62 del 7.3.2001. L'autore si dichiara non responsabile per i commenti ai vari post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze non vanno addebitati all'autore, neppure quando vengono formulati da anonimi o criptati. Le immagini pubblicate, quando non sono di proprietà dell'autore, sono procurate con licenza di pubblico dominio o prese liberamente dalla rete. Nell’eventualità che qualcuna violasse i diritti di produzione, si pregano gli interessati di darne comunicazione a questo blog perché si provveda prontamente alla cancellazione.